Máy xét nghiệm nước tiểu

Máy xét nghiệm nước tiểu NUA-500
Máy xét nghiệm nước tiểu NU...
Máy phân tích nước tiểu Clinitek Status (Siemen)
Máy phân tích nước tiểu Clinitek Status (Siemen)
Máy phân tích nước tiểu UA-66 Mindray
Máy phân tích nước tiểu UA-66 Mindray
Máy xét nghiệm nước tiểu Combi scan 100
Máy xét nghiệm nước tiểu Combi scan 100
Máy phân tích nước tiểu Uro Dipcheck 240e
Máy phân tích nước tiểu Uro Dipch...
Máy xét nghiệm nước tiểu NUA-50
Máy xét nghiệm nước tiểu NU...
Máy xét nghiệm nước tiểu NUA-1000
Máy xét nghiệm nước tiểu NU...
Máy xét nghiệm nước tiểu NUA-1500
Máy xét nghiệm nước tiểu NU...