Hóa chất Huyết học

Hóa chất huyết học dùng cho các máy ABX Horiba
Hóa chất huyết học dùng cho các...
Hóa chất huyết học dùng cho các máy Sysmex
Hóa chất huyết học dùng cho các...
Hóa chất huyết học NEO Medica dùng cho máy NEO NCC 5500
Hóa chất huyết học NEO Medica dù...
Hóa chất huyết học dùng cho các máy Cell-Dyn
Hóa chất huyết học dùng cho các...
Hóa chất huyết học dùng cho các máy Cell-Dyn
Hóa chất huyết học dùng cho các...
Hóa chất huyết học NEO Medica dùng cho máy NCC 51
Hóa chất huyết học NEO Medica dù...
Hóa chất huyết học NEO Medica dùng cho máy CD 3200
Hóa chất huyết học NEO Medica dù...
Hóa chất huyết học NEO Medica dùng cho máy CD 1700 - CD
Hóa chất huyết học NEO Medica dù...
Hóa chất huyết học dùng cho Diatron, Medonic, Hycell
Hóa chất huyết học dùng cho Diat...
Hóa chất huyết học NEO Media dùng cho máy Sysmec XT1800I
Hóa chất huyết học NEO Media dùn...
Hóa chất huyết học Biotech 3 thành phần
Hóa chất huyết học Biotech 3 thành phần
Hóa chất huyết học Biotech 5 thành phần
Hóa chất huyết học Biotech 5 thành phần
Hóa chất huyết học NEO Medica máy BECKMAN: ACT Diff, ACT
Hóa chất huyết học NEO Medica má...
Hóa chất huyết học NEO Medica  dùng cho máy KX21, POCH 100i
Hóa chất huyết học NEO Medica d...
Hóa chất huyết học NEO Medica dùng cho máy NCC 51
Hóa chất huyết học NEO Medica dù...
Hóa chất huyết học NEOMEDICA
Hóa chất huyết học NEOMEDICA
Hóa chất huyết học NEO Medica dùng cho máy NCC 5500
Hóa chất huyết học NEO Medica dù...