HÓA CHẤT

VẬT TƯ TIÊU HOA

THIẾT BỊ Y TẾ

SINH PHẨM
SD

DỤNG CỤ Y KHOA

KHOA HỌC KỸ THUẬT

thông tin liên hệ
Mrs Loan
Phòng Kinh Doanh - 0935766115

Mr Thông
Giám đốc - 0905 502 115

Chỉ CPT/VICRIL

Chỉ Ecosorb
Chỉ Ecosorb
Chỉ Safil
Chỉ Safil
Chỉ Dafilon
Chỉ Dafilon
Chỉ Vicryl
Chỉ Vicryl
Chỉ CPT
Chỉ CPT