Băng ca

Băng ca xe
Băng ca xe
Cán cứu thương
Cán cứu thương
Cán cứu thương nhựa
Cán cứu thương nhựa